Tiếng Việt | Check mail | Đăng Nhập  
 
  • Site
Search
Cập nhật : 12/08/2015
FacebookGoogle+

Lịch sử phát triển


(Trụ sở làm việc Sở KH&ĐT Đắk Lắk)

TÓM LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Hoàn cảnh lịch sử thành lập Ban Kế hoạch – Thống kê
Trung tuần tháng 6 năm 1975, Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Đắk Lắk quyết định thành lập Ủy ban Kế hoạch – Thống kê. Nhiệm vụ chủ yếu là: Xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hướng dẫn, quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Trong lúc này chủ yếu tập trung quản lý các đồn điền cao su, cà phê, các cơ sở khai thac, chế biến gỗ, các xưởng sản xuất, chế biến tiểu thủ công nghiệp, hệ thống nhà máy nước, nhà máy đèn … ở thị xã Buôn Ma Thuột và một số thị trấn.
Tổ chức bộ máy có: Ban chủ nhiệm gồm: 01 chủ nhiệm (Bí thư Ủy ban quân quản), 01 ủy viên; các bộ phận khác gồm: Tổng hợp và công nghiệp; Tài mậu; Nông lâm, thủy lợi, định canh, định cư; Xây dựng cơ bản; Thống kê; Lao động; Văn xã; Hành chính phục vụ. Trụ sở làm việc tại Ty ngân khố của chế độ cũ (Nay là nhà khách tỉnh Đắk Lắk).
2. Thời kỳ Ủy ban Kế hoạch (1977-1989)
Thực hiện Nghị quyết Quốc hội khóa VI, kỳ họp thứ nhất, năm 1977 Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tách bộ phận Thống kê ra khỏi Ủy ban Kế hoạch – Thống kê thành hai cơ quan độc lập, Ủy ban kế hoạch và Cục Thống kê, đồng thời tháng 9 năm 1977 Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban phân vùng Quy hoạch trực thuộc Ủy ban kế hoạch.
Tổ chức bộ máy có: Ban chủ nhiệm ( chủ nhiệm, nhiều phó chủ nhiệm và các ủy viên), các phòng chuyên môn gồm: Phòng I, Tổng hợp, Nông lâm, Công nghiệp, Phân phối lưu thông, định mức giá cả, Lao động tiền lương, Văn xã, Vật tư, Xây dựng cơ bản, Hành chính tổ chức, Ban phân vùng Quy hoạch. Tổng số 70 cán bộ nhân viên.
3. Thời kỳ Ủy ban Kinh tế - Kế hoạch – Thống kê (1989-1991)
Năm 1989 Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định số 789/QĐ-UB ngày 04-10-1989 về việc thành lập Ủy ban Kinh tế - Kế hoạch – Thống kê (trên cơ sở thống nhất 3 cơ quan đó là: Ủy ban Kế hoạch, Cục Thống kê và Ban Kinh tế Tỉnh ủy). Tổ chúc bộ máy có: Ban chủ nhiệm gồm: Chủ nhiệm, 04 phó chủ nhiệm. Các phòng, đơn vị trực thuộc gồm: Tổng hợp, Nông lâm, Nông lâm, Công nghiệp, Văn xã, Thương nghiệp, Tổ chức hành chính, Phòng I, Ban chiến lược và phân bố lực lượng sản xuất, Chi cục Thống kê (trong chi cục Thống kê có 5 phòng ban chức năng trực thuộc, Xí nghiệp biếu mẫu). Biên chế cán bộ tổng số 86 cán bộ nhân viên (Có 2 sỹ quan quân đội biệt phái). Có 21 đảng viên, 34 đại học, 24 trung học, có 26 phụ nữ.
Trụ sở làm việc tại 17-19 Lê Duẩn và 53 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
4. Thời kỳ Ủy ban Kế hoạch (1991-1995)
Thực hiện quyết định số 109 và Kế hoạch 111 của Chính phủ về tinh giảm bộ máy và biên chế của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định số 579/QĐ-UB ngày 23/12/1991 về việc tách riêng Cục thống kê ra khỏi Ủy ban Kinh tế - Kế hoạch – Thống kê và lấy tên là Ủy ban kế hoạch. Tổ chức bộ máy có: Ban chủ nhiệm gồm: Chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm. Các phòng chuyên môn gồm: Tổng hợp, Nông lâm nghiệp, Công nghiệp, Văn xã, Thương nghiệp, Ban Chiến lược và Phân bổ lượng sản xuất, Phòng I, Tổ chức hành chính. Tổng số cán bộ, nhân viên: 38 người, ngoài ra còn có 01 sỹ quan biệt phái, 03 cán bộ chờ giải quyết chế độ BHXH; trong đó có 15 đảng viên, 04 đoàn viên, 06 phụ nữ, 29 đại học và 03 trung học.
Đầu năm 1993 do yêu cầu sắp xếp bộ máy và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác thẩm định dự án đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế của Ủy ban kế hoạch như sau: Nhập phòng Nông lâm, phòng Công nghiệp, phòng Thương nghiệp lấy tên là phòng Sản xuất. Ủy ban kế hoạch quyết định hình thành bộ phận chuẩn bị đầu tư.
Từ 15/8/1994 Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển giao nhiệm vụ Đăng ký kinh doanh và hai cán bộ trực tiếp làm Đăng ký kinh doanh từ Trọng tài kinh tế sang Ủy ban Kế hoạch.
5. Thời kỳ Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày 28/12/1995 Chính phủ có Quyết định số 855/TTG về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương. Trong khoản 2 điều I Quyết định có nêu: Thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở sát nhập tổ chức lại UBKH và tổ chức làm công tác Hợp tác Đầu tư của tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Khoản 2 điều II còn nêu: thành lập Phòng Kế hoạch và Đầu tư quận, huyện trên cơ sở sát nhập và tổ chức lại tổ chức hiện có về Kế hoạch và Đầu tư.
Ngày 02/01/1996 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/BKH-TCC/TTLB hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có chức năng tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đề ra các chủ trương biện pháp quản lý đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại địa phương; làm đầu mối phối hợp giữa các Sở, ngành của tỉnh, dưới sự chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư này nêu rõ 9 nhiệm vụ chủ yếu của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Phòng Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phòng Kế hoạch và Đầu tư quận, huyện có nhiệm vụ phối hợp với các tổ chức quận, huyện lập và tổng hợp các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách của quận, huyện, kế hoạch hóa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng và nông thôn; theo dõi nắm tình hình các cơ sở kinh tế của tỉnh và Trung ương trên địa bàn quận, huyện giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện xét đăng ký kinh doanh theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời thực hiện thông tin giữa tỉnh và quận, huyện.
Tổ chức bộ máy Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm: Lãnh đạo Sở gồm Giám đốc, 2 phó giám đốc. Các phòng chức năng gồm: Tổng hợp, Kinh tế ngành, Doanh nghiệp, Quy hoạch, Phòng I, Kinh tế đối ngoại, Tổ chức hành chính và Trung tâm dịch vụ Tư vấn đầu tư. Biên chế tổng số 50 cán bộ, công chức trong đó: 15 đảng viên, 35 đại học, 5 trung học, 6 lý luận chính trị cao cấp, 1 trung cấp.
Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định 199/QĐ-UB ngày 22/02/1997 về việc thành lập Phòng Thẩm định dự án (trên cơ sở bộ phận chuẩn bị đầu tư) và giải thể Phòng I; Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định số 402/QĐ-UB ngày 22/02/1997 thành lập Trung tâm Phân vùng Quy hoạch (cơ sở là Phòng Quy hoạch).
Năm 1999 Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 84/QĐ_UB ngày 12/01/1999 về việc sát nhập Trung tâm Dịch vụ tư vấn Đầu tư vào Trung tâm Phân vùng Quy hoạch.
Tổ chức bộ máy lúc này như sau: Lãnh đạp Sở gồm: Giám đốc, 1 Phó giám đốc. Các phòng chức năng gồm 9 phòng: Tổng hợp, Kinh tế ngành, Văn xã, Doanh nghiệp , Thẩm định dự án, Trung tâm phân vùng quy hoạch, Kinh tế đối ngoại, Tổ chức hành chính.
Biên chế cán bộ: Tổng số 47 CBCC (trong đó có 07 hợp đồng của Trung tâm dịch vụ tư vấn đầu tư sau khi sát nhập). Có 15 đảng viên, 28 đại học, 3 trung học, 6 lý luận chính trị cao cấp, 3 trung học, 8 phụ nữ.
Năm 2000 thực hiện tinh giảm biên chế, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 1205/QĐ-UB ngày 27/6/2000 thành lập phòng Đăng ký kinh doanh( cơ sở phòng Doanh nghiệp) và Quyết định số 1388/QĐ-UB ngày 13/7/2000 về việc giải thể Trung tâm Phân vùng quy hoạch.
Tổ chức bộ máy lúc này như sau: Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc, 02 Phó giám đốc, có 7 phòng chức năng gồm: Tổng hợp, Kinh tế ngành, Văn xã, Đăng ký kinh doanh, Thẩm định dự án, Kinh tế đối ngoại, Tổ chức hành chính. Tổng biên chế là 39 CBCC.
Năm 2004 do yêu cầu phát triển của ngành kế hoạch về công tác thanh tra, nhiệm vụ công tác của văn phòng, tổ chúc hành chính của cấp sở thuộc tỉnh trong phạm vi toàn quốc cần phải được thống nhất thành một (Quyết định số 529/QĐ-UB ngày 15/4/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư). Tổ chức bộ máy như sau: Lãnh đạo sở gồm: Giám đốc, 2 Phó giám đốc. Các phòng chức năng gồm: Thanh tra sở, Tổng hợp, Kinh tế ngành, Văn xã, Đăng ký kinh doanh, Thẩm định dự án, Kinh tế đối ngoại và Văn phòng sở.
Hiện nay, tổ chức bộ máy như sau: Lãnh đạo sở gồm: Giám đốc, 04 Phó giám đốc. Các phòng chức năng gồm: Thanh tra sở, Tổng hợp, Kinh tế ngành, Văn xã, Đăng ký kinh doanh, Thẩm định dự án, Kinh tế đối ngoại, Pháp chế, Trung tâm xúc tiến đầu tư, Văn phòng sở. Tổng số 71 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên. Trong đó, Khối quản lý Nhà nước 61 người, Chuyên viên chính (01 002): 08 người; chuyên viên (01 003): 34 người; nhân viên (ngạch 01 005): 03 người; viên chức ngạch chuyên viên (01 003): 10 người; Nhân viên hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ - CP: 04 người; Hợp đồng lao động chờ thi tuyển công chức 11 người.

Bản đồ Đắk Lắk
Khảo sát
Đánh giá của bạn về cổng thông tin?

Quá đẹp, hơi bất ngờ.!

Bình thường, nội dung chưa nhiều

Giao diện xấu,cần bổ sung nội dungCỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẮK LẮK (Phiên bản chạy thử nghiệm)
Địa chỉ: Số 17 Lê Duẩn - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.3851462 Fax: 0262.3852187
Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Xuân Hà (Giám đốc Sở)
Cổng được phát triển dựa trên công nghệ DotNetNuke
© Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk, ghi rõ nguồn tin khi phát hành lại thông tin này
Thực hiện bởi: OrientSoft
Số lượt truy cập: 1608342