26 loại văn bản gửi nhận trong hệ thống hành chính không còn dùng bản giấy

26 loại văn bản gửi nhận trong hệ thống hành chính không còn dùng bản giấy

Theo đó, Văn Phòng Chính Phủ vừa có văn bản đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo danh mục gồm 26 loại văn bản mới ban hành.

Cụ thể, danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước chia thành 2 nhóm - văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính, với tổng số 26 loại văn bản.

Trong đó, 4 loại văn bản quy phạm pháp luật sẽ được các bộ, ngành, địa phương gửi, nhận điện tử không kèm bản giấy gồm có: Thông tư; Thông tư liên tịch; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã; Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thí điểm gửi - nhận 21 loại văn bản điện tử không kèm bản giấy từ ngày 15.5.2019 đến ngày 15.6.2019.

Các văn bản hành chính được gửi, nhận điện tử không kèm bản giấy bao gồm: Nghị quyết cá biệt; Quyết định (cá biệt); Chỉ thị; Quy chế; Quy định; Thông cáo; Thông báo; Hướng dẫn; Chương trình; Kế hoạch; Phương án; Đề án; Dự án; Báo cáo; Tờ trình; Công văn; Công điện; Giấy ủy quyền; Giấy mời; Phiếu gửi; Phiếu chuyển; và Phiếu báo.

Theo Cục tin học hóa thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi,nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia. Tỉ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng đã tăng từ 72% vào năm 2018 lên 86,5% trong năm 2019; mục tiêu đến hết năm 2020 là đạt 90%.

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp